Bảng giá đất Nha dat quan 7 | Dịch Vụ nhà đất Quận 7 | Uy tín HCM | BDS Sang Điền

Bảng giá đất Nha dat quan 7 | Dịch Vụ nhà đất Quận 7 | Uy tín HCM | BDS Sang Điền

Bảng giá đất Nha dat quan 7 | Dịch Vụ nhà đất Quận 7 | Uy tín HCM | BDS Sang Điền

Bảng giá đất
Bảng Giá Đất Khu Vực Quận 7 Năm 2011

Bảng Giá Đất Khu Vực Quận 7 Năm 2011

(Ban hành kèm Quyết định số 89 /2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2010 
của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

baogia