1h

2h

3h

Bảng Giá Đất Khu Vực Quận 7 Năm 2011
      Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ
TỪ ĐẾN
1 2 3 4 5
1 BẾ VĂN CẤM TRỌN ĐƯỜNG   5,500
2 BẾN NGHÉ TRỌN ĐƯỜNG   4,400
3 BÙI VĂN BA TRỌN ĐƯỜNG   5,500
4 CÁC ĐƯỜNG TRONG CƯ XÁ NGÂN HÀNG     4,400
5 CÁC ĐƯỜNG CÒN LẠI TRONG CƯ XÁ TÂN QUY ĐÔNG     4,400
6 CHUYÊN DÙNG 9 TRỌN ĐƯỜNG   2,200
7 ĐÀO TRÍ NGUYỄN VĂN QUỲ GÒ Ô MÔI 1,800
    GÒ Ô MÔI HOÀNG QUỐC VIỆT 1,800
    HOÀNG QUỐC VIỆT TRƯỜNG HÀNG GIANG 1,800
8 ĐƯỜNG SỐ 10     5,500
9 ĐƯỜNG 17 ĐƯỜNG SỐ 10 MAI VĂN VĨNH 4,400
    ĐƯỜNG SỐ 6 ĐƯỜNG SỐ 10 4,400
10 ĐƯỜNG 17 (PHƯỜNG TÂN THUẬN TÂY) TÂN MỸ LÂM VĂN BIỀN 4,400
11 ĐƯỜNG 15B (PHƯỜNG PHÚ MỸ) PHẠM HỮU LẦU SÔNG PHÚ XUÂN 3,300
12 ĐƯỜNG 60, 62 LÂM VĂN BỀN (PHƯỜNG TÂN KIỂNG) LÂM VĂN BỀN CUỐI TRƯỜNG NGUYỄN HỮU THỌ 4,400
13 ĐƯỜNG 67     5,500
14 ĐƯỜNG CẦU TÂN THUẬN 2 CẦU TÂN THUẬN 2 NGUYỄN VĂN LINH 6,200
15 ĐƯỜNG NHÁNH CẦU TÂN THUẬN 2 TRẦN XUÂN SOẠN ĐƯỜNG CẦU TÂN THUẬN 2 5,500
16 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU NHÀ Ở TÂN AN HUY     3,700
17 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ TÂN QUY ĐÔNG      
  ĐƯỜNG >= 16M     4,400
  ĐƯỜNG < 16M     3,700
18 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ VEN SÔNG      
  ĐƯỜNG SONG HÀNH VỚI ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN LINH     6,200
  ĐƯỜNG LỘ GIỚI >= 16M     4,400
  ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M     3,700
19 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU NHÀ Ở TÂN PHONG      
  ĐƯỜNG SONG HÀNH VỚI ĐƯỜNG NGUYỄN HỮU THỌ     5,500
  ĐƯỜNG NỐI LÊ VĂN LƯƠNG VỚI ĐƯỜNG NGUYỄN HỮU THỌ     4,400
  ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI <= 12M     3,700
20 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ VẠN PHÁT HƯNG      
  ĐƯỜNG HOÀNG QUỐC VIỆT NỐI DÀI     5,500
  ĐƯỜNG >= 16M     4,400
  ĐƯỜNG < 16M     3,700
21 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ CTY XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ CHỢ LỚN (PHƯỜNG PHÚ MỸ)      
  ĐƯỜNG LỘ GIỚI >= 16M     3,100
  ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M     2,600
22 ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG KHU DÂN CƯ CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂN THUẬN     4,000
23 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ BỘ NỘI VỤ     3,300
24 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU CƯ XÁ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG     3,300
25 ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG KHU DÂN CƯ CỦA CẢNG BẾN NGHÉ     4,000
26 ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG KHU DÂN CƯ CỦA CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG     4,000
27 ĐƯỜNG NỐI LÊ VĂN LƯƠNG VỚI NGUYỄN HỮU THỌ NGUYỄN HỮU THỌ LÊ VĂN LƯƠNG 6,600
28 ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH KHU QUY HOẠCH DÂN CƯ (CỦA CTY VẠN PHÁT HƯNG ĐẦU TƯ) TRỌN ĐƯỜNG   3,300
29 ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH KHU QUY HOẠCH DÂN CƯ (CỦA CTY TTNT ĐẦU TƯ) (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) TRỌN ĐƯỜNG   3,300
30 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU QUY HOẠCH DÂN CƯ (CỦA CTY TTNT ĐẦU TƯ (PHƯỜNG PHÚ THUẬN)     2,600
31 ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG KHU DÂN CƯ (CỦA CTY VẠN PHÁT HƯNG ĐẦU TƯ) (PHƯỜNG PHÚ THUẬN)     2,600
32 ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH KHU QUY HOẠCH TÂN HƯNG (KIỀU ĐÀM NI TỰ)     5,500
33 ĐƯỜNG NHÁNH NỘI BỘ KHU QUY HOẠCH DÂN CƯ TÂN HƯNG (KIỀU ĐÀM NI TỰ)     3,300
34 ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH TRONG KHU DÂN CƯ (CỦA CÔNG TY NAM LONG ĐẦU TƯ)     3,700
35 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ (CỦA CÔNG TY NAM LONG ĐẦU TƯ) (PHƯỜNG PHÚ THUẬN)     3,300
36 ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH TRONG KHU DÂN CƯ TÂN MỸ     5,500
37 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ TÂN MỸ     4,400
38 ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH KHU ĐỊNH CƯ SỐ 1     5,500
39 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU ĐỊNH CƯ SỐ 1 < 16M     3,700
40 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU ĐỊNH CƯ SỐ 1 >= 16M     4,400
41 ĐƯỜNG VÀO KHU DÂN CƯ BỘ NỘI VỤ NGUYỄN VĂN QUỲ KHU DÂN CƯ BỘ NỘI VỤ 3,300
42 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN HƯNG      
  _ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH TRỌN ĐƯỜNG   6,200
  _ĐƯỜNG NHÁNH TRỌN ĐƯỜNG   5,500
43 PHÚ THUẬN (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) TRỌN ĐƯỜNG   3,700
44 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ TÂN THÀNH LẬP (PHƯỜNG PHÚ MỸ)      
  _ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH TRỌN ĐƯỜNG   3,100
  _ĐƯỜNG NHÁNH TRỌN ĐƯỜNG   2,600
45 ĐƯỜNG VÀO CHỢ GÒ Ô MÔI TRỌN ĐƯỜNG   3,700
46 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ LÊ HOÀI ANH (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) TRỌN ĐƯỜNG   3,300
47 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ TẤN TRƯỜNG (PHƯỜNG PHÚ THUẬN)      
  _ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH TRỌN ĐƯỜNG   3,700
  _ĐƯỜNG NHÁNH TRỌN ĐƯỜNG   3,300
48 ĐƯỜNG ĐÀO TRÍ NỐI DÀI (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) TRỌN ĐƯỜNG   2,600
49 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ ĐÀO CHIẾN THẮNG (PHƯỜNG PHÚ THUẬN)      
  _ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH TRỌN ĐƯỜNG   3,700
  _ĐƯỜNG NHÁNH TRỌN ĐƯỜNG   3,300
50 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ PHÚ MỸ (PHƯỜNG PHÚ MỸ)      
  _ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH TRỌN ĐƯỜNG   2,600
  _ĐƯỜNG NHÁNH TRỌN ĐƯỜNG   2,200
51 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ NAM LONG (PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG)      
  _ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH TRỌN ĐƯỜNG   5,500
  _ĐƯỜNG NHÁNH TRỌN ĐƯỜNG   4,400
52 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ VÕ VĂN THƠM (PHƯỜNG TÂN PHÚ) TRỌN ĐƯỜNG   4,400
53 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ CỦA TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM TRỌN ĐƯỜNG   4,400
54 ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ CÔNG TY SAVIMEX (PHÚ THUẬN)      
  _ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH     3,700
  _ĐƯỜNG NHÁNH     3,300
55 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)      
  ĐƯỜNG SỐ 1     8,400
  NGUYỄN THỊ THẬP NỐI DÀI     9,900
  ĐƯỜNG CÓ LỘ GIỚI >=16M     6,200
  ĐƯỜNG CÓ LỘ GIỚI <16M     5,500
56 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ CỦA CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM (PHƯỜNG TÂN PHÚ)      
  _ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH TRỌN ĐƯỜNG   4,400
  _ĐƯỜNG NHÁNH TRỌN ĐƯỜNG   3,700
57 GÒ Ô MÔI TRỌN ĐƯỜNG   3,700
58 HOÀNG QUỐC VIỆT TRỌN ĐƯỜNG   4,400
59 HUỲNH TẤN PHÁT CẦU TÂN THUẬN NGUYỄN THỊ THẬP 8,400
    NGUYỄN THỊ THẬP CẦU PHÚ XUÂN 6,200
60 LÂM VĂN BỀN TRỌN ĐƯỜNG   6,200
61 LÊ VĂN LƯƠNG TRẦN XUÂN SOẠN CẦU RẠCH BÀNG 6,600
    CẦU RẠCH BÀNG CẦU RẠCH ĐĨA 5,500
62 LƯU TRỌNG LƯ HUỲNH TẤN PHÁT KHO 18 5,500
63 LÝ PHỤC MAN TRỌN ĐƯỜNG   6,200
64 MAI VĂN VĨNH TRỌN ĐƯỜNG   6,200
65 NGUYỄN HỮU THỌ CẦU KÊNH TẺ BỜ SÔNG RẠCH ĐĨA 8,400
66 NGUYỄN THỊ THẬP TRỌN ĐƯỜNG   9,900
67 NGUYỄN VĂN LINH HUỲNH TẤN PHÁT RẠCH THẦY TIÊU 7,700
    RẠCH THẦY TIÊU LÊ VĂN LƯƠNG 13,200
    LÊ VĂN LƯƠNG RẠCH ÔNG LỚN 7,700
68 NGUYỄN VĂN QUỲ TRỌN ĐƯỜNG   5,500
69 PHẠM HỮU LẦU TRỌN ĐƯỜNG   3,000
70 PHAN HUY THỰC TRỌN ĐƯỜNG   4,400
71 TÂN MỸ TRỌN ĐƯỜNG   4,000
72 TÂN THUẬN TÂY TRỌN ĐƯỜNG   4,400
73 TRẦN TRỌNG CUNG TRỌN ĐƯỜNG   5,500
74 TRẦN VĂN KHÁNH TRỌN ĐƯỜNG   4,000
75 TRẦN XUÂN SOẠN TRỌN ĐƯỜNG   7,700
  CÁC TUYẾN ĐƯỜNG KHU ĐÔ THỊ NAM THANH PHỐ      
76 BERTRAND RUSSELL (CR.2102+C22102) TRỌN ĐƯỜNG   12,100
77 BÙI BẰNG ĐOÀN (BẮC PARK WAY) TRỌN ĐƯỜNG   12,100
78 CAO TRIỀU PHÁT (R.2102) TRỌN ĐƯỜNG   12,100
79 ĐẶNG ĐẠI ĐỘ (R.2105) TRỌN ĐƯỜNG   12,100
80 ĐẶNG ĐỨC THUẬT (H.2103) TRỌN ĐƯỜNG   9,900
81 ĐÔ ĐỐC TUYẾT (CN.2106) TRỌN ĐƯỜNG   9,900
82 ĐƯỜNG 10 TRỌN ĐƯỜNG   9,900
83 ĐƯỜNG 15 TRỌN ĐƯỜNG   7,700
84 ĐƯỜNG 16 TRỌN ĐƯỜNG   9,900
85 ĐƯỜNG 17 TRỌN ĐƯỜNG   9,900
86 ĐƯỜNG 18 TRỌN ĐƯỜNG   9,900
87 ĐƯỜNG 19 TRỌN ĐƯỜNG   9,900
88 ĐƯỜNG 2 TRỌN ĐƯỜNG   9,900
89 ĐƯỜNG 20 TRỌN ĐƯỜNG   9,900
90 ĐƯỜNG 21 TRỌN ĐƯỜNG   7,900
 

Các bảng giá khác
baogia